ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบันนังสตา อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา 39 กิโลเมตร บนถนนสายยะลา – เบตง ก่อตั้งเมื่อววันที่ 22 ตุลาคม 2522 บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ในปี 2542 และในปี 2554 เปิดตึกผู้ป่วย 2 ชั้น ผู้ป่วยในชาย และผู้ป่วยในหญิง โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลมาแล้ว 16 ท่าน และผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นพ.วิกฤตนรากรณ์ คงแดง

ที่อยู่ของโรงพยาบาล

302 ถนน สุขยางค์ ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา ยะลา 95130

สัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาล

bnh. ย่อมาจาก Bannangsata Hospital.

ใช้สัญลักษณ์สีส้ม แสดงถึงความสดใสโดดเด่นทันสมัยของโรงพยาบาลบันนังสตา และเปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรระหว่างเจ้าหน้าที่และคนไข้ด้วยสัญลักษณ์ตัว b รูปหัวใจ

ใช้สัญลักษณ์สีม่วง แทนความสุขุม มั่นคง เยือกเย็นและผูกพันกันในโรงพยาบาลบันนังสตาด้วยหางตัว n ที่ยาวคล้องเกี่ยวกับ h ซึ่่งแปลว่า โรงพยาบาล

ใช้สัญลักษณ์สีเขียว แทนสีโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขที่มีความสดชื่น แจ่มใส

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision):

ประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพมีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ (mission):

1.ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.พัฒนาองค์กรและระบบบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

3.เสริมสร้างสุขภาพและความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง

4.สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ภายใต้คำว่า“เจ้าของระบบสุขภาพร่วมกัน”

5.พัฒนาองค์กรในการบริหารการเงินการคลังและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม (values):

TOP = Team Originality People-centered approach

T : teamwork การทำงานเป็นทีม

O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

อัตลักษณ์องค์กร (Identity):

ตรงต่อเวลา บริการเป็นมิตร จิตสาธารณะ